Infolinka telefon Vodní zdroje +420 266 779 114
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura - NEMAZAT!! > Zahraničí > Mongolsko

Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou

 

Projekt zahraniční rozvojové pomoci České republiky Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou, Mongolsko byl realizován v letech 2011 – 2013 společností VODNÍ ZDROJE, a.s. na základě zadání a za podpory České Rozvojové Agentury a mongolské správy vodovodů a kanalizací města Ulánbátar USUG. Projekt měl pomoci místní samosprávě s optimalizací řešení stoupajících nároků na odebírané množství a kvalitu pitné vody pro potřeby bleskově se rozvíjející mongolské metropole Ulánbátar.

 

Pohled na jímací území

 

 

Hlavním cílem realizovaných prací bylo zvýšení vydatnosti vrtů v „Centrální zdrojové oblasti“ a „Zdrojové oblasti Gačurt“. Dalšími cíli bylo předání know-how v oblasti dlouhodobě udržitelného hospodaření s vodními zdroji odborníkům a pracovníkům mongolské strany (USUG) a zajištění ochrany „zdrojových oblastí před znečištěním.

Centrální zdrojová oblast a zdrojová oblast Gačurt se nacházejí v jihovýchodní části města Ulánbátar v údolí řeky Tuul na ploše cca 30 km2. Tyto oblasti pokrývají okolo 80% spotřeby vody a jsou tedy pro zásobování města nejdůležitější. Voda je zde čerpána zastaralou soustavou vrtů vybudovaných převážně v 70. a 80. letech 20. století v mocném kvartérním kolektoru (průměrná mocnost 30 – 40 m), který je tvořen hrubozrnnými písky a štěrky.

Na počátku projektu bylo nejprve nutné identifikovat stav vrtů v obou zdrojových oblastech. Byly provedeny průzkumy dostupných archivních materiálů, čerpací zkoušky, kamerové prohlídky a laboratorní rozbory podzemních vod na stávajících čerpacích a monitorovacích objektech. Díky těmto metodám byl zjištěn velmi zanedbaný stav všech objektů spočívající v mechanickém poškození výstrojí vrtů, korozí potrubí a velmi silnými železitými usazeninami, které prakticky znemožňovaly přístup vody z kolektoru do vrtu.

Následovala samotná regenerace vrtů, která byla provedena jak mechanicky za pomoci kartáčů a vysokotlakého čištění vodou, tak chemicky za pomoci silného roztoku kyseliny citronové a peroxidu vodíku. Po regeneraci byly znovu provedeny ověřovací čerpací zkoušky a kamerové prohlídky regenerovaných vrtů pro ověření její celkové efektivity. Regenerace vrtů se v některých případech ukázala, jako nedostatečné řešení. Jako jediné možné řešením pro rehabilitaci těchto vrtů byla navržena výměna starého ocelového výtlačného potrubí, které bylo z větší části zacpáno nárosty železa za nové plastové potrubí, které je daleko odolnější vůči vytváření nárostů. Tato činnost byla následně schválena a realizována na jaře roku 2013.

 

Kolmatace potrubíNově osazované potrubí

 

Pro potřeby efektivní správy obou zdrojových oblastí je kromě jímacích vrtů nutná i síť pozorovacích vrtů. Prakticky všechny vrty z původní sítě monitorovacích vrtů byly buďto zasypány nebo byly v natolik havarijním stavu, že u nich prakticky neexistovalo hydraulické propojení se sledovanou zvodní. Z tohoto důvodu byla stávající síť nahrazena vyvrtáním 18-ti nových monitorovacích objektů, které svým prostorovým rozložením umožňují dostatečný přehled o stavu kvartérní zvodně.

Dalšími kroky pro zefektivnění správy zdrojových oblastí je navržení scénářů čerpání na jímacích vrtech pro různé situace (např. sucho či únik kontaminace), vytipování míst potenciálního úniku kontaminace v okolí zdrojových oblastí a rozsah těchto potenciálních událostí. Po získání těchto informací, byl vytvořen základní hydrodynamický model proudění podzemních vod skrze sledované zdrojové oblasti. Tento 3D model byl vytvořen v prostředí Visual MODFOW na základě informací z terénního průzkumu (vyhodnocení čerpacích zkoušek, geologické profily nových vrtů, geodetické záměry uvnitř zdrojových oblastí, zaměřené hladiny podzemních i povrchových vod, vytipování míst potencionálního úniku kontaminantů), archivních dat (historické geologické profily a geodetické záměry vrtů, digitální model terénu, meteorologická data) a režimních dat, poskytnutých společností USUG (čerpaná množství podzemních vod na jednotlivých vrtech). Základní model byl vytvořen ve dvou variantách – Stav plného zapojení čerpacích objektů a Přirozený stav proudění podzemních vod skrze zdrojové oblasti. Po vyladění základního modelu byly vytvořeny plány (scénáře) udržitelného čerpání, havarijní plány a návrh pásem hygienické ochrany v okolí zdrojů pitné vody.

 Velmi důležitou částí projektu bylo i předání know-how pracovníkům společnosti USUG v oblasti regenerace a efektivního dlouhodobého udržování čerpaných vrtů. Zodpovědní pracovníci byli při realizaci prací dlouhodobě školeni jak při mechanické, tak i chemické regeneraci (příprava receptury, aplikace chemikálií). Rovněž byli vyškoleni k používání ponorné TV kamery, která byla společnosti USUG v závěru projektu slavnostně předána. Pro lepší pochopení předávané látky byli využíváni místní odborníci na danou problematiku, kteří umožnili jak učení nových dovedností v rodném jazyce, tak přizpůsobení výukového stylu i tempa místní úrovni.

 

Mapa rizikSchéma jímacího území

Mapa jímacího území 2Mapa proudění podzemních vod

 

Při celkovém zhodnocení projektu byla v jeho průběhu navýšena specifická vydatnost všech čerpacích vrtů více jak o 15 % (požadované navýšení specifické vydatnosti bylo 10 – 15 %), což dokazují rozdíly ve výsledcích hydrodynamických čerpacích zkoušek provedených před a po regeneraci, dále pak byly mongolské straně předány dovednosti, týkající se regenerace vrtů včetně práce s ponornou TV kamerou a jejím předáním a byl položen základ pro ochranu zdrojových oblastí včetně ochranných pásem, vytipování míst potencionálního úniku kontaminantů a plánů udržitelného čerpání (Před vytvořením rizikové analýzy neexistoval žádný souhrnný koncept ochrany zdrojových oblastí). Projekt Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou, Mongolsko splnil všechny podmínky stanovené při jeho zadání a umožnil do budoucna dodávat novým i stávajícím obyvatelům Ulánbátaru nezávadnou vodu pro jejich každodenní spotřebu.

 

Odkaz na stránky projektu na webu České rozvojové agentury naleznete zde.

Odkaz na aktualitu z předání a ukončení projektu v roce 2013 z našich stránek naleznete zde.

Odkaz na stránky Velvyslanectví České republiky s informacemi o předání a ukončení projektu naleznete zde.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.